Tag: Düşünce

Liberal Düşüncede Birey ve Devlet

Liberalizm, özgürlük, serbestlik gibi anlamlara gelen İngilizce kökenli "liberty" kelimesinden türetilmiştir. Temel doktrini özgürlük olan bu düşüncenin, salt...

Ölümsüz Bir Kanuna Örnek: Mecelle

I. Mecelle Öncesi İslam Hukuku İslam Hukuku’nun kaynakları Edille-i Şeriyye dediğimiz Kitap, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır....

Dervişler, Fakihler, Gaziler

Kitabın bir hikayesi var mı? Sizi böyle bir konuyu incelemeye yönelten faktörler nelerdir? Eserin ortaya çıkış sürecinden biraz...

Emile Durkheim ve Anomi

İnsanlar bir toplum içinde doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Bu yaşam serüveninde bazı inançlar edinirler ve bu inançları...

Doğruluk Üzerine

Dünyaya tanımlamalar üzerinden bakarız. Kendi tanımlarımız ya da başkalarının bizden çok daha önce yaptığı tanımlar üzerinden. Elmaya asırlar...

Yeni Bir Dini Akım Olarak “Sayentoloji”

Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi Sayentoloji (Scientology) bir isim olarak Latince scio ve Yunanca logos kelimlerinden türetilmiştir. Kavram olarak...

Dilin Düşünme ve Toplumların Dini Yorumlaması Üzerine Etkisi

Dil, insana ve birbirleri arasında türdeş olan hayvanlara da verilen eşsiz bir hediye ve deneyimdir. Dil, insanların duygu...

Formel Mantıkta Dil ve Doğruluk Üzerine

Aristoteles’in formel mantığı, insan tarafından yapılan tüm tanım ve anlamlandırma faaliyetlerini “dil” kapsamı içerisine yerleştirmiştir. Sözcüklerin ustaca kullanımı...

İslam’da Ötanaziye Yer Var Mı?

Latince kökenli bir kelime olan ötanazi, eu: iyi, güzel; thanatos: ölüm kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş, ‘‘iyi ölüm’’ anlamına gelir....

Bugün Türkçülük Kime Ne Söyler?

Cumhuriyet kurulalı neredeyse yüz yıl oldu ancak sanki yüz dakika gibi geçmiş gibi her şey yerli yerinde duruyor....

Dua

Duanın kıymetini anlatmaktan şu vakte kadar hep mutlu olmuşumdur. Zira faidesi yüksek bir devayı teşhir eden tabibin bu...

Fijitalleşme’nin İnsan Tipolojileri

Yazının ilk bölümünü okumak için.. Bir “Tanrı” ve o “Tanrının Çağı” olarak ele aldığımız fijitalleşme meselesinin ikinci yazısından...

Hukukun Gücü’nden Gücün Hukuku’na

“ Akıl ve bilim, hukukun oluşumunda da etkisini göstermiş, Doğal Hukuk yerini Hukuki Pozitivizm’e bırakmıştır. “ Hukuk felsefesi...

Tinin Fenomenolojisinde Köle–Efendi Diyalektiği

1800’de, Hegel, Schelling’e şöyle yazar: “İnsanın en temel ihtiyaçlarıyla başlayan bilimselformasyonumda, kaçınılmaz biçimde bilime doğru gitmem gerekiyordu ve...

21.Yüzyılın Sanal Tanrısı: Fijitalleşme

20.yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak sonuna kadar devam eden olaylar, dünyamızda büyük değişimler, gelişmeler ortaya koymuştur. Bahsinde bulunduğumuz ilk...

Safevi Şeyhliğinden Kızılbaş Şahlığına: Şiiliğin İktidar Yürüyüşü

1501 yılının ağustos ayı… Safevi Tarikatı şeyhi Şeyh Haydar’ın oğlu Şeyh İsmail, henüz on üç yaşında, yedi bin...